Skip to Main Content

외국학술지지원센터(FRIC): Home

외국학술지지원센터(FRIC)

서울대 소장자료 검색


소개 및 이용 안내 영상

신청 방법

1. 온라인 신청

 - 서울대 구성원 : 중앙도서관 홈페이지 → 도서관 서비스 → 상호대차·원문복사·FRIC

                             → 외국학술지지원센터(FRIC) → '신청' 탭 클릭

 

 - 일반 이용자    : 한국교육학술정보원(KERIS) 또는 SCIENCEON(KISTI) 접속 후 로그인

                             → 자료 검색 후 '서울대 외국학술지지원센터(무료)' 원문복사 신청

2. Email/방문 신청

 - 복사신청서를 작성하여 E-mail (fric@snu.ac.kr) 송부

    또는 방문 제출 (중앙도서관 2층 신착연속간행물자료실, 월-금 9-18시)